جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان پاستورنو

شماره پذیرش و استعلام شما در قبض دریافتی از بیمارستان درج گردیده است